Nasz cel – ZDROWIENIE

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.Informacje o członkostwie w Stowarzyszeniu:


 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia może zostać osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, przedstawi rekomendacje jego dwóch Członków Zwyczajnych oraz przedłoży certyfikat ukończenia szkolenia na asystenta zdrowienia.

  Członkowie Zwyczajni wybierani są przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.

  Członkowie Zwyczajni mają prawo:

  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

  • udziau w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

  • zgłaszania wniosków, uwag i propozycji w zakresie działalności Stowarzyszenia


  Do obowiązków Członków Zwyczajnych zaliczamy:

  • branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

  • przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

  • regularne opłacanie składek członkowskich


 • Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i przedstawi rekomendacje jego dwóch Członków Zwyczajnych.

  Członkowie Wspierający wybierani są przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.

  Członkowie Wspierający mają prawo:

  • udziału we władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym (brak prawa wyborczego)

  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

  • udziau w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

  • zgłaszania wniosków, uwag i propozycji w zakresie działalności Stowarzyszenia


  Do obowiązków Członków Wspierających zaliczamy:

  • branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

  • przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

  • regularne opłacanie składek członkowskich

  • wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń


 • Członkowie Honorowi wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia i zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

  Członkowie Honorowi mają prawo:

  • udziału we władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym (brak prawa wyborczego)

  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

  • udziau w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

  • zgłaszania wniosków, uwag i propozycji w zakresie działalności Stowarzyszenia


  Do obowiązków Członków Honorowych zaliczamy:

  • branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

  • przestrzeganie statutu i uchwał władz StowarzyszeniaPowrót do strony głównej

     

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS